چاپ کردن این صفحه

اعضای هیئت مدیره

14 دی 1398

دکتر سیدشاپوررضا شجاعی- عضو اصلی و رئیس

دکتر امیرعلی امیری- عضو اصلی و نایب رئیس

دکتر فریبرز معیر - عضو اصلی و دبیر

دکتر آیدین کسالایی - عضو اصلی و خزانه دار

دکتر ایرج نوروزیان - عضو اصلی

دکتر علیرضا شقایق - عضو اصلی

دکتر پیام محبی - عضو اصلی

دکتر روجا رودگری - عضو اصلی

دکتر فرج اله ادیب هاشمی - عضو اصلی

دکتر ولی اله کوهدار - عضو اصلی

دکتر محمدکاظم کوهی - عضو اصلی

دکتر علی بوبهمنش - بازرس اصلی