چاپ کردن این صفحه

نوروزنامک

13 اسفند 1392

 

 

 

           باغ‌ها و سبزه‌ها اندر دل است                                      عکس آن بیرون برین آب وگل است

ادب کهن پارسی گنجینه‌ای است لبریزاز لطایف ادبی وظرایف معنوی، به بوستان‌هاش نگری، دلرباست و مصفا وز گلستان‌هاش ببری مسجع است و مقفی، دریای حکمت آن را کرانه‌ای نبود و ژرفای صحبت آن را پیمانه‌ای نکشد. 

 

 

 

 

 

 

غواص، اندرین بحر سرفراز، در آن حد که خزانه‌ی دم اجازت دهد غور تواند کرد و صیاد، از این آغوش باز به قدر استطاعت جان، گوهر و مرجان فراز تواند آورد.

نوروز نامک نیز گنج‌نامه‌ای است ملیح برای آنان که یاقوت دل به کان در افشان ادب پارسی سپرده‌اند. این کتاب را پنج حکایت است که با نثری کهن، دل‌انگیز و شیرین به رشته تحریر در آمده است. نویسنده آن اوستا صدرزاده از همکاران ماست.

 

 

 

 

 

آخرین‌ها از