آخرین خبرها

مقالات تخصصی (2)

در این بخش مقالات تخصصی دامپزشکی معرفی می شوند.

شنبه, 29 تیر 1392

با توجه به کثرت عوامل عفونی و بیماریزای بیماریهای انسان که تا چند سال پیش حدود 1609مورد توسط سازمان جهانی بهداشت اعلام گردید اکنون با توجه به بیماریهای نوپدید و بازپدید حتما" از این تعداد بیشتر شده و با توجه به اینکه 832 نوع از این بیماریها زئو نوتیک می باشند ...