چاپ کردن این صفحه

استاد دکتر بابامخیر

28 تیر 1392

دکترای دام پزشکی از دانشگاه تهران 

کارشناسی ارشد اقیانوس شناسی از دانشگاه پاریس 

دکترای تخصصی علوم زیستی ( اقیانوس شناسی ) از دانشگاه پاریس 

دامپزشک نمونه جهان در سال 1997 

مرد علمی سا ل 1998 ( مرکز بین المللی بیوگرافی کمبریج ) 

 

مهمترین آثار ایشان عبارتند از : 

بیماری های ماهیان پرورشی 

ماهیان خلیج فارس 

فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی